วิสัยทัศน์ (Vision)

" ชุมชนน่าอยู่สาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รักษาประเพณีท้องถิ่น

การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนห่างไกลยาเสพติด "


พันธกิจ (Mission)

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
 2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
 2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคม และขบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่น
 3. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม
 4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และการผลิตภาคการเกษตรกรรม
 5. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ