ประกาศ ฉบับที่3📢 ให้ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ เป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดต่อเนื่อง ต่อไป ระหว่างวันที่ 10 เมษายน -10 พฤษภาคม 2566 เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ 📢 ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวตำบลกาบิน
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ชมพิธีเปิดงานที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
- ขบวนฟ้อนรำ และขบวนตกแต่งบั้งไฟ
- การประกวดเส็งกอง 
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- จุดบั้งไฟบูชา ณ บริเวณสนามอ่างเก็บนำ้ห้วยหิน (ห้วยนาหลุบ บ้านนาต่าย หมู่ที่ ๑๐)