วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จำนวน 72 คน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบในด้าน การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

-3
-2
-1

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ