วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบินเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน นำโดย นายปราโมทย์ ลาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน พร้อมคณะบริหาร นายทวีชัย ไตรแก้ว ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภา นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์ ปลัด อบต.กาบิน และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า ๗๐ ปี โดยมี พ.จ.อ.เทพศิรินทร์ อิ่มใจ นายอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ