โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  หลักสูตร การประดิษฐ์มาลัยดอกผึ้ง
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  หลักสูตร จักสาน
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  หลักสูตร ประดิษฐ์ธงทิวและพวงมาลัยกระดาษ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ