ด้วยความปรารถนาดีจาก  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน

...

                            

                      


 

 

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน  เชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน  ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

...

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเข้าที่พักสงฆ์บ้านป่าข่า หมู่ 3 ตำบลกาบิน

...

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ