• นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์

  นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นางสาววิลาวัลย์ วรรณทะเสน

   นางสาววิลาวัลย์ วรรณทะเสน

   หัวหน้าสำนักปลัด
   • นางทิพเนตร พวงจินดา

    นางทิพเนตร พวงจินดา

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    • นางสาวธัญวลัย นามศรี

     นางสาวธัญวลัย นามศรี

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นางชิสาพัชร์  อัปกาญจน์

     นางชิสาพัชร์ อัปกาญจน์

     นักพัฒนาชุมชน
    • นายศิริศักดิ์ กำเนิดสิงห์

     นายศิริศักดิ์ กำเนิดสิงห์

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • จ่าสิบโทวิรุตน์ ทองพิมพ์

     จ่าสิบโทวิรุตน์ ทองพิมพ์

     เจ้าพนักงานธุรการ

  • นางสาวจิราพร สุขศรี

   นางสาวจิราพร สุขศรี

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวประภาพร รักโคตร

   นางสาวประภาพร รักโคตร

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  • นายไชยปวีณ์ แสงเดือน

   นายไชยปวีณ์ แสงเดือน

   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  • นายวิชาญ อัปกาญจน์

   นายวิชาญ อัปกาญจน์

   พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
  • นายอดิศักดิ์ อัปกาญจน์

   นายอดิศักดิ์ อัปกาญจน์

   พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)
  • นายรัตนพล วงศ์คำ

   นายรัตนพล วงศ์คำ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
  • นายวุฒินันท์ พิมเบ้าธรรม

   นายวุฒินันท์ พิมเบ้าธรรม

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นายพรมมา ไร่วิบูลย์

   นายพรมมา ไร่วิบูลย์

   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • นายไพรัช มัฐผา

   นายไพรัช มัฐผา

   พนักงงานดับเพลิง
  • นายวันชัย สุวรรณโค

   นายวันชัย สุวรรณโค

   ปฏิบัติงานตกแต่งสวน
  • นางสาวระพีพร    ถุระพัฒน์

   นางสาวระพีพร ถุระพัฒน์

   ผู้ช่วยธุรการ
  • นางสาวสุพรรณี โสภิตะชา

   นางสาวสุพรรณี โสภิตะชา

   ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
  • นายทองใบ สว่างแก้ว

   นายทองใบ สว่างแก้ว

   ปฏิบัติงานเวรยาม
  • นางบุญโฮม ดวงงาม

   นางบุญโฮม ดวงงาม

   แม่บ้าน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ